Aanmelden / login

Nog geen account?  Registreer nu
menu

Voorwaarden


Algemene voorwaarden Bedrijfswagenland.nl


De website Bedrijfswagenland.nl wordt beheerd door de heer R.M.F. Bak, wonende aan de Molenkade 64 te 1723 MK Noord-Scharwoude, gemeente Langedijk, handelende onder de naam Bedrijfswagenland, hierna te noemen: Bedrijfswagenland. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten met Bedrijfswagenland en op elke wijze van gebruik van de website Bedrijfswagenland.nl.


1      Werkwijze bedrijfswagenland.nl en verplichtingen van Bedrijfswagenland


1.1   Bedrijfswagenland stelt een veilingsite ter beschikking waarop (potentiële) kopers en verkopers van voertuigen (m.n. bedrijfswagens) bij elkaar worden gebracht. Koper en verkoper, ieder voor zich en afzonderlijk van elkaar, sluiten een overeenkomst met Bedrijfswagenland, terzake de toegang tot en het gebruik van die veilingsite, onder bepaalde voorwaarden.  In de uiteindelijk door koper en verkoper met elkaar, via het gebruik van de site, gesloten koopovereenkomst, is Bedrijfswagenland géén partij.


1.2   Kopers en verkopers krijgen toegang tot het gebruik van de veilingsite door het doorlopen van de inlogprocedure van artikel 2. De aanbiedende en/of verkopende partij, hierna te noemen: verkoper, dient te voldoen aan de verplichtingen van artikel 3. De biedende en/of kopende partij, hierna te noemen: koper, dient te voldoen aan de verplichtingen van artikel 4. Het door de verkoper aangeboden / verkochte voertuig dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 5. Ten aanzien van de aan Bedrijfswagenland te betalen vergoeding, de commissie, geldt artikel 6. Alle partijen, zowel Bedrijfswagenland, koper als verkoper, zijn gehouden aan artikel 7 en 8.


1.3   Bedrijfswagenland organiseert één keer per drie weken een veiling. Afhankelijk van de periode vindt dat plaats op de woensdag- of vrijdagochtend. Bedrijfswagenland kan zonder enig overleg, verantwoording of aansprakelijkheid een veiling opschorten of annuleren. Bedrijfswagenland is ook gerechtigd extra veilingen te organiseren. Bedrijfswagenland verplicht zich echter jegens verkoper om ten minste één maal het aangeboden voertuig te veilen.


1.4   Tijdens een veiling zal er elke 2 minuten een voertuig geveild worden. Alleen biedingen die tijdens de loop van de veilingklok ter zake het desbetreffende voertuig zijn gedaan, worden geaccepteerd en verwerkt. Het tijdregistratiesysteem van Bedrijfswagenland is daarin beslissend en geldt als dwingend bewijs. Bedrijfswagenland is ten aanzien van nadien uitgebrachte biedingen tot niets verplicht. Bedrijfswagenland beschikt over een verlengde veilingklok en geeft zodoende voldoende ruimte en kans tot bieden. Indien er binnen een de laaste minuut van een object geboden wordt verlengd de veilingklok met twee minuten.


1.5   Een bod wordt uitgebracht door de koper met behulp van de daarvoor bestemde module. Het bod wordt in cijfers weergegeven. Het bedrag van het bod is exclusief BTW. Doorlopend voor de veiling uit kunnen biedingen uitgebracht worden.


1.5.1 Biedingen op voertuigen met een bpm constructie zijn altijd exclusief bpm en exclusief btw. Bij bijzonderheden wordt omschreven welk bpm bedrag op het voertuig rust. Bedrijfswagenland staat niet garant voor de nauwkeurigheid hiervan en is derhalve niet aansprakelijk bij incorrectheid.


1.6   Een overeenkomst komt tot stand tussen de verkoper en diegene die aan het eind van de veiling van het desbetreffende voertuig het hoogste bod heeft uitgebracht, mits dit bod hoger is dan de voor dat voertuig kenbaar gemaakte minimum koopprijs en de niet zichtbare executiewaarde. Deze overeenkomst is voor koper en verkoper bindend. Verkoper kan beslissen het hoogste bod onder de executiewaarde te accepteren.


1.7   Bedrijfswagenland brengt verkoper en koper vervolgens met elkaar in contact door de naam- en adresgegevens van beiden kenbaar te maken middels automatisch gegenereerd email verkeer. Verkoper en koper dragen zelf zorg voor nakoming van de koopovereenkomst; Bedrijfswagenland heeft daarmee geen bemoeienis. Afspraken omtrent plaats, datum en tijdstip van levering en afgifte van het vrijwaringsbewijs dienen verkoper en koper samen nader overeen te komen. Dit geldt tevens wanneer Bedrijfswagenland in opdracht van verkoper als facturerende partij optreedt.


1.8   Bedrijfswagenland biedt de verkoper via in te vullen specificatielijsten de mogelijkheid om het te veilen voertuig zo goed mogelijk te specificeren. Bedrijfswagenland is niet in staat en ook niet gehouden om die specificaties te controleren en kan op fouten of verkeerde informatie in die specificatie niet worden aangesproken. Indien de specificatie naar het oordeel van Bedrijfswagenland misleidend is, heeft Bedrijfswagenland het recht het voertuig van de veiling / site te verwijderen en de aanbieder verder toegang tot de site te ontzeggen.


1.9   Bedrijfswagenland staat niet in voor de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper.


1.10 Bedrijfswagenland is gerechtigd (na overeenstemming met verkoper) om, na de veiling, indien het voertuig niet verkocht is, het voertuig op een aparte lijst te zetten en deze lijst kenbaar te maken aan potentiële kopers, die op het voertuig alsdan alsnog een bod kunnen uitbrengen. Indien verkoper dit bod accepteert, komt alsnog een overeenkomst tot stand waarop alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, inclusief de bepalingen met betrekking tot de commissie voor Bedrijfswagenland.


1.11 Alle kopers worden door of in opdracht van Bedrijfswagenland, gecontroleerd op kredietwaardigheid en betalingsgedrag. In samenwerking met Graydon Nederland wordt het rapport opgemaakt.  Bedrijfswagenland kan voor de betaling door en de kredietwaardigheid van koper echter niet instaan. Kopers zijn er mee bekend dat er uiterst beperkte informatie omtrent hun kredietwaardigheid op de veilingsite van Bedrijfswagenland wordt vermeld. Middels een kleurcode, rood, oranje en groen, wordt de status weergegeven. Deze informatie is anoniem; alleen indien een koopovereenkomst tot stand komt, wordt de verkoper bekend met de persoonsgegevens van koper.


1.12 Bedrijfswagenland inventariseert klachten van kopers en verkopers omtrent de daadwerkelijke afhandeling van de overeenkomst door de verkopers respectievelijk kopers. Alvorens klachten ten aanzien van handelsgedrag kenbaar te maken aan anderen wordt eerst de desbetreffende  partij gehoord. Indien deze klachten daartoe aanleiding geven is Bedrijfswagenland gerechtigd koper over die klachten ten aanzien van verkoper, en verkoper over die klachten ten aanzien van koper, te informeren en eventueel een negatief advies richting de meest gerede partij uit te brengen. Bedrijfswagenland is bovendien gerechtigd de verkoper danwel koper verder gebruik van of toegang tot de veiling / site te ontzeggen, indien de klachten daartoe aanleiding geven. Het profiel dat dienaangaande op de site wordt weergegeven door Bedrijfswagenland kan niet worden aangevochten, mits aan de totstandkoming van dat profiel is een procedure van  hoor en wederhoor voorafgegaan.


1.13 Bedrijfswagenland is niet verplicht maar wel gerechtigd om, bij of na het via de inlogprocedure aanmaken van de account, een kredietcontrole te doen plaatsvinden. Omtrent de bevindingen dienaangaande kan niet worden gecorrespondeerd.


2.   Inlogprocedure


2.1  Inloggen geschiedt via de daarvoor bestemde ruimte op de site. Gegevens worden door Bedrijfswagenland gecontroleerd en binnen 24 uur wordt de aanmelding geactiveerd. Voor alleen aankopende partijen wordt de inlog tevens gekoppeld aan de standaard abonnementsvorm. Dit geldt mede voor merkdealers die de mogelijkheid hebben tot verkopen en aankopen. Prijzen omtrent abonnementsvormen staan omschreven op de site. Voor partijen die alleen aanbieden, zoals transporteurs, is het gratis. Transporteurs kunnen aankopen nadat dit wenselijk gemaakt is aan Bedrijfswagenland. Hiervoor geldt geen abonnementsvorm echter de standaard comissie gelijk aan de aankoopcommissie. De commissie dient te worden voldaan bij verkoop of aankoop van het object. 


2.2  Verkopers krijgen op een zo kort mogelijke termijn (gestreefd wordt naar binnen 24 uur op werkdagen) hun activering, na controle van hetgeen wordt aangeboden.


2.3  De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn persoonsgebonden en het is niet toegestaan deze aan derden door te geven of te laten gebruiken. Indien er vermoedens zijn dat deze gegevens door meerdere personen worden gebruikt dient de gerechtigde zich terstond tot Bedrijfswagenland te wenden om deze te laten blokkeren. De verantwoordelijkheid voor gebruik of misbruik van bedoelde gegevens ligt volledig bij de gerechtigde en deze dient in te staan voor de nakoming van hetgeen met gebruikmaking van diens gegevens is tot stand gekomen.


2.4  Accountgegevens worden zichtbaar na inlog. Hier worden de historische gegevens opgeslagen en bevinden zich meldingen omtrent uw status en biedingen. Berichtgeving omtrent uw handelsmethode en eventuele klachten worden daar zichtbaar gemaakt. Het is voor u mogelijk hierover met ons contact op te nemen. Bedrijfswagenland is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele fouten hierin.


2.5  Bij onvoldoende kredietwaardigheid is Bedrijfswagenland gerechtigd aanmelder van de veiling te weren. Dit geldt tevens voor de aanmeldperiode. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.


3.    Aanbiedende partij/verkoper


3.1  Verkopers dienen de specificatie betreffende het voertuig zo volledig mogelijk in te vullen en alle gebreken, modificaties of veranderingen dienen te worden vermeld op het specificatieformulier. De opgegeven specificatie is bindend en bij gebleken afwijking is de koper gerechtigd levering conform de opgegeven specificatie danwel schadevergoeding te vorderen en / of een evenredig bedrag ter compensatie in mindering te brengen op de koopsom. Bedrijfswagenland is hierin echter geen partij, maar kan desgewenst om advies gevraagd worden. Eventueel kan bedrijfswagenland zorg dragen voor een onpartijdige taxateur. Kosten zijn voor rekening van de in gebreke zijnde partij.


3.2  Voertuigen of objecten die op de veiling worden geplaatst, worden door Bedrijfswagenland beoordeeld aan de hand van de opgegeven specificaties. Bij een, in de ogen van Bedrijfswagenland  te hoge minimum prijs of een niet correcte specificatie van het voertuig, is Bedrijfswagenland gerechtigd het voertuig niet toe te laten tot de veiling of deze daarvan te verwijderen. Indien alsnog, eventueel na een niet geslaagde veiling, blijkt dat de minimumprijs of executiewaarde te hoog is gesteld, neemt Bedrijfswagenland contact op met de verkoper om in overleg te treden over aanpassing van die minimumprijs en executiewaarde. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, is Bedrijfswagenland gerechtigd het voertuig van de site te verwijderen.


3.3  Indien een voertuig voor de veilingsite is aangemeld, geldt dit als een onherroepelijk aanbod tot verkoop tegen ten minste de overeengekomen minimumprijs of executiewaarde. Verkoper is verplicht het ingebrachte voertuig daartoe te behouden tot op de dag van de veiling. Eventuele eerdere verkoop of verlies van het voertuig ontslaat verkoper niet van de verplichting om aan Bedrijfswagenland de commissie of onderstaande aanvullende kosten te voldoen. Bovendien dient verkoper de op de veiling hoogst biedende schadeloos te stellen, mits boven de minimumprijs of executiewaarde is geboden. 
Indien een voertuig nadrukkelijk verwijderd dient te worden is  Bedrijfswagenland gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen overeenkomstig de commissiekosten. Op de veilingdag zelf is het verwijderen van voertuigen uitgesloten. 
Voertuigen waarop biedingen rusten zijn uitgesloten voor verwijdering van de veiling.


3.4 Verkoper dient zelf zorg te dragen voor de facturatie van de koopprijs aan en de incasso bij de koper en voor de levering van het verkochte aan de koper.


3.5 Onder executiewaarde wordt verstaan het uiterste waarvoor de verkoper het object laat gaan. De executiewaarde wordt niet bekend gemaakt aan afnemers en is niet zichtbaar op de website. Indien executiewaarde wordt overboden en als zijnde hoogste bod onstaat automatisch de transactie na afloop van veilingperiode.


3.6 Minimumprijs dient een marktconforme handelswaarde te zijn waarbij de verkoper de kopers de mogelijkheid geeft een realistisch bod uit te brengen. Indien executiewaarde en minimumprijs is overboden en als zijnde hoogste bod ontstaat automatisch de transactie na afloop van veilingperiode.


3.7 Een veiling is gesloten voor wat betreft inbreng vijf werkdagen voor veilingdatum. Voertuigen die binnen deze vijf werkdagen worden aangemeld verschuiven automatisch naar de eerst volgende veiling. Desgewenst kan besloten worden het voertuig op een eerdere veiling in te brengen echter niet binnen 48 uur voor de veiling.


4.   Kopende partij / Koper


4.1  Koper verplicht zich bij het uitbrengen van een bod tot het sluiten van een dienovereenkomstige overeenkomst, mits het bod boven de minimum ingestelde prijs of executiewaarde ligt. Een gedaan bod kan niet worden teruggenomen en wordt aan koper en verkoper via e-mail bevestigd.


4.2  Door het tot stand komen van de overeenkomst is de koper verplicht de commissie aan Bedrijfswagenland te voldoen.


4.3  Koper verplicht zich, indien een overeenkomst tot stand is gekomen, het factuurbedrag, mits conform zijn bod, te voldoen aan verkoper.


4.4. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet binnen de gestelde termijn is verkoper/Bedrijfswagenland gerechtigd het voertuig aan een andere koper aan te bieden. Het dan ontstane verschil in koopprijs op het object kan volledig verhaalt worden op de initiële koper middels factuur/aanmaning/incasso. Tevens ontslaat het koper niet van zijn commissieverplichting aan Bedrijfswagenland.


4.5  Koper dient zelf zorg te dragen voor (het eventueel afdwingen van) nakoming door verkoper van de levering.  


4.6  Indien het voertuig  niet overeenkomstig de specificatie is kan koper zich beklagen bij verkoper en niet bij Bedrijfswagenland.


4.7  Indien koper zich heeft aangemeld als potentiële koper en is toegelaten tot deelname aan de veilingsite van Bedrijfswagenland, is koper verplicht zich aan de gedragsnorm te houden en is een uitgebracht bod onherroepelijk.


4.8  Wachtwoord en gebruikersnaam zijn persoonsgebonden. Koper staat in voor biedingen die met gebruikmaking van zijn wachtwoord en/of gebruikersnaam zijn of worden gedaan.


4.9  Export clausule:
 Voertuigen welke geveild worden waarop een export clausule berust zoals omschreven bij bijzonderheden in de voertuigspecificatie kunnen niet worden verkocht door koper in de daarvoor geldende landen zoals bepaald bij bijzonderheden. De betreffende landen omvat standaard Nederland, Belgie en Luxemburg. Verkopende partij is gerechtigd aanvullende landen te bepalen bij bijzonderheden binnen de voertuigspecificatie. Ingeval van overtreding van het bepaalde artikel 4.8 verbeurt de koper aan verkoper een onmiddelijk opeisbare boete van euro 4.538,- te vermeerderen met euro 454,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd de bevoegdheid van verkoper in plaats van deze boete vergoeding te vorderen van de volledige schade, alsmede nakoming.


5.  Object/voertuig


5.1  Het voertuig dient te voldoen aan de specificaties zoals die door verkoper zijn opgegeven. Verkoper is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van afwijkingen van de specificatie.


5.2  Het via de veiling verkochte voertuig dient door verkoper aan koper te worden geleverd op de termijn zoals bij de specificatie is vermeld (leverweek), doch uiterlijk binnen 3 maanden na de datum van de veiling, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven bij de veiling danwel uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen door verkoper en koper. 


5.3  Het chassisnummer van het voertuig dient overeen te komen met het chassisnummer vermeldt op het kentekenbewijs. Koper heeft het recht dit voor levering en betaling te controleren.

5.4  In geval van gebreken geldt een eigen risico van € 500,-- excl. BTW op technische gebreken en € 500,-- excl. BTW op carrosserieschades. Daarbij worden vorderingen altijd behandeld op basis van nettobedragen excl. BTW waarvoor reparatie mogelijk is. Er kan nimmer enige vordering jegens Bedrijfswagenland ontstaan uit hoofde van slijtage van onderdelen dan uit hoofde van opmerkingen op het inspectierapport. Reclamatie is niet mogelijk in relatie tot gemelde items c.q. gebreken.


6.  De aan Bedrijfswagenland te betalen vergoeding (“commissie”) :


6.1  Indien een overeenkomst tot stand komt via de veilingsite van Bedrijfswagenland of na anderszins tussenkomst van Bedrijfswagenland, dan dienen koper en verkoper hun commissie binnen 10 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te voldoen aan Bedrijfswagenland. Ongeacht of de overdracht van het voertuig plaats vindt, is Bedrijfswagenland gerechtigd zijn commissie te ontvangen van beide partijen.


6.2  Indien één der partijen de overeenkomst niet nakomt, dient de partij die in gebreke blijft en in verzuim is, de commissie van beide partijen te voldoen aan Bedrijfswagenland. Nadat Bedrijfswagenland die dubbele commissie heeft ontvangen van de nalatige partij, zal Bedrijfswagenland aan de andere partij de door die partij betaalde commissie terugbetalen.  


6.3  Bij het niet behalen van de minimum prijs of executiewaarde is de verkoper geen commissie verschuldigd. Bedrijfswagenland kan echter in overleg met verkoper proberen het ertoe te leiden dat het voertuig alsnog verkocht wordt voor het dan geldende hoogste bod, of dat het voertuig wordt geplaatst op de zogenaamde kavellijst. (Deze kavellijst is opvraagbaar voor potentieel kopende partijen.) In alle gevallen waaruit alsnog een transactie ontstaat door toedoen van Bedrijfswagenland zijn verkoper en koper de commissie aan Bedrijfswagenland verschuldigd.


6.4  Bij het niet doorgaan of niet uitvoeren van de overeenkomst om welke reden ook zijn verkoper en koper desondanks verplicht de commissie aan Bedrijfswagenland te voldoen, behoudens het bepaalde in 6.2.


7.   Aansprakelijkheid


7.1  Bedrijfswagenland is geen partij in de overeenkomst tussen koper en verkoper. Bedrijfswagenland stelt enkel het medium, om tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen komen, ter beschikking. Bedrijfswagenland heeft slechts de inspanningsverplichting om een betrouwbare veiling te organiseren en daartoe potentiële kopers en verkopers te beoordelen.


7.2  Bedrijfswagenland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de levering of de betaling ter zake de overeenkomst tussen koper en verkoper. Dit geldt tevens bij facturatieservice welke Bedrijfswagenland in sommige gevallen op zich neemt voor de verkopende partij. Één en ander om een snelle afhandeling te waarborgen voor de kopende partij. 

Woensdag 29 januari
om 09:10 uur
De Waard Transport
Bij elk verkocht voertuig verbazen wij ons weer over de opbrengst en het gemak van de afhandeling. Opbrengst: Altijd actueel en altijd maximaal

A. Pankras, Wagenparkbeheer
Ervaar het zelf
Registreer nu


Inschrijven